On-Line פקס

פקס On-Line

רוצים לשלוח בפקס מסמך שסרקתם? פשוט! שלחו אותו מה-באפי. לאחר השליחה אפילו תקבלו דיווח בזמן אמת כאשר הפקס יגיע ליעדו ואפילו תוכלו להפיק אישור שליחה כתוב.