September 15, 2019

📑 פרופיל לקוח מורחב

החוברת מכילה ריכוז נתונים בצורת גרפים, טבלת ריכוז כל התוכניות, פירוט פוליסות הרכוש, תוכניות פרט ותוכניות פנסיוניות